Nachádzate sa tuJednoducho a zrozumiteľne o SOZA /2/

Jednoducho a zrozumiteľne o SOZA /2/


Radiar 25 február 2004

V predchádzajúcej časti seriálu sme načrtli niekoľko tématických okruhov, týkajúcich sa SOZA a autorov hudobných diel. Avšak podobne ako SOZA, ani my sme nezabudli na organizátorov hudobných akcií, alebo všeobecnejšie akcií, na ktorých sa hrá hudba. Prevažnú časť dnes publikovaného rozhovoru sme preto venovali práve im. Je a malo by byť totiž aj v ich vlastnom zájme, aby boli autorské odmeny za jednotlivé hudobné diela prednesené na nimi poriadaných akciách vysporiadané čo najjednoduchšie a čo najrýchlejšie. O tom, ale aj o všeličom inom sa dočítate v dnešnej časti rozhovoru s pani Turčániovou, právničkou SOZA.

Aké povinnosti majú voči SOZA organizátori koncertov, alebo usporiadatelia hudobných festivalov?
V prvom rade majú povinnosť získať súhlas autorov, aby vôbec mohli zorganizovať verejné podujatie s ich hudbou. Pred samotným podujatím by si mali vyžiadať súhlas autorov, na Slovensku teda súhlas SOZA, aby mohli usporiadať dané podujatie. Honoráre, ktoré SOZA vyinkasuje za verejné podujatie je potrebné aj rozdeliť a preto musí usporiadateľ doručiť aj obsah podujatia, čo sa týka zloženia (názvov) skladieb a ich autorov.

Čo v prípade, že sa na podujatí zúčastnia iba autori, ktorí nie sú zastupovaní SOZA?
Pravdepodobnosť takého prípadu je skoro nulová.

Viem o takých podujatiach hlavne v oblasti folku, kde vystupujú iba autori, ktorí nie sú zastupovaní SOZA.
U okrajových žánrov, alebo začínajúcich autorov, ktorí zatiaľ nemajú diela zaznamenané na hudobnom nosiči a predvádzajú svoje diela naživo, je možné zabezpečiť si správu svojich práv priamo na mieste, keďže sa jedná o živú produkciu. V takom prípade je malá pravdepodobnosť, že by niekto iný hral ich skladby a preto nepotrebujú sprostredkované zastupovanie. Pre tieto prípady by sa mal usporiadateľ koncertu alebo podujatia vybaviť vyhlásením autorov o tom, že nie sú zastupovaní organizáciou kolektívnej správy a že si vyhradzujú individuálnu správu svojich práv. Vyhlásenie by malo byť v písomnej forme. Obsah tohto vyhlásenia je daný §8 zákona o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona, v ktorom je uvedená tzv. zákonná vyvrátiteľná domnienka o tom, že organizácia kolektívnej správy práv zastupuje všetkých autorov diel, ktoré sú predvedené na verejnom koncerte. Výnimka z tejto zákonnej domnienky musí byť preukázaná usporiadateľom danej akcie. Môže sa stať, že autor nie je zastupovaný SOZA, ale tá vyberie jeho honoráre od usporiadateľa koncertu. Napríklad v prípade koncertov zo zmiešaným repertoárom. SOZA vyberie honorár za podujatie ako také a teda vyberie honorár aj za autorov, ktorí zmluvne nepoverili SOZA spravovaním svojich autorských práv. SOZA má následne povinnosť vyplatiť autorom honoráre. Z toho vyplýva, že títo autori majú právo prísť do SOZA a vyžiadať si svoje autorské honoráre tak, ako je to u zastupovaných autorov.
Môže sa stať, že sa na podujatí hrá len nezastupovaný repertoár, ale usporiadateľ si nie je vedomý detailov vzťahov upravených v §8 zákona o kolektívnej správe autorských práv a nestará sa o to, či sa hrá zastupovaný, alebo nazastupovaný repertoár. Môže sa mu zdať jednoduchšie požiadať SOZA o dovolenie usporiadať podujatie a riadne zaplatiť autorskú odmenu. V takom prípade si autori u usporiadateľa nevyhradili individuálnu správu svojich práv a ich autorská odmena bola zaplatená prostredníctvom SOZA. Nezastupovaní autori majú teda právo žiadať svoju autorskú odmenu od SOZA. Premlčacia lehota pre tieto prípady je tri roky.

Aj u týchto autorov bude uplatňovaný poplatok 300.-SK ročne?
Áno, aj na nich sa vzťahuje povinnosť prispieť na činnosť SOZA, pretože aj pre nich bola vybraná autorská odmena.

Od čoho závisia poplatky organizátorov podujatí? Aká je ich prípadná výška?
V zásade výška poplatku závisí od veľkosti priestoru, na ktorom sa podujatie organizuje a výšky vstupného. Sadzobník SOZA presne stanovuje výšku autorských odmien podľa veľkosti priestranstva, na ktorom sa podujatie uskutočňuje, alebo v prípade tzv. „open air“ festivalov to môže závisieť od predpokladaného počtu predaných vstupeniek na podujatie. V prípade, že sa na podujatí nepredávajú lístky, vychádza sa z minimálnej výšky vstupného, ktorá je 20.-SK. Autori majú právo na odmenu za predvedenie svojich diel a to, že usporiadateľ nepotrebuje vyberať vstupné, ešte neznamená, že autor nemá právo na odmenu.

Zoberme si príklad, že som autor a interpret v jednej osobe. Ako často by mali byť moje skladby hrané v rádiách, aby som nedoplácal na to, že som poveril SOZA správou mojich autorských práv?
Na to sa nedá jednoznačne odpovedať, pretože autorská odmena za vysielanie hudobných diel nie je stanovená žiadnou pevnou sadzbou. Autorská odmena je závislá od toho, o aké vysielanie sa jedná, či je to napr. regionálne alebo celoštátne vysielanie, od celkových príjmov vysielateľa v danom roku. Zmluva je s vysielateľmi uzatváraná na dlhšie časové obdobie a nikto dopredu nevie, koľko v danom roku daný vysielateľ zaplatí.
Ak uvažujete ako zmluvne nezastupovaný autor o vyhradení si individuálnej správy svojich autorských práv voči prevádzkovateľom vysielania, mali by ste zohľadniť nasledovnú skutočnosť: Rádio si musí zvážiť (z výsostne praktických dôvodov bez akéhokoľvek zámeru diskriminovať autorov, ktorí nechcú byť zastupovaní organizáciou kolektívnej správy práv), či vaše skladby bude vysielať, či je schopné individuálne vysporiadať vaše práva. Nebude sa na vás vzťahovať zmluva, ktorú má rádio uzavretú so SOZA a muselo by teda uzatvoriť samostatnú zmluvu iba s vami, v ktorej by bolo dohodnuté, za akých podmienok a za akú autorskú odmenu bude hrať vaše piesne. Pre rádio, ktorého 80-90% vysielacieho času tvorí hudba, to technicky nie je zvládnuteľný úkon.

Hovorili sme o tom, čo musia urobiť autori ak sa chcú nechať zastupovať vašim združením. Čo však musia urobiť hudobníci, ak chcú byť zastupovaní SOZA?
SOZA je povinná prevziať zmluvné zastupovanie každého autora, ktorý o to požiada a preukáže, že sa jeho diela verejne šíria. Na to, aby bolo možné práva autora aj reálne zastupovať, je potrebné vedieť, ktorý autor aké skladby vytvoril. Každá skladba, ktorú autor vytvoril, má byť nahlásená prostredníctvom formulára – nahlášky o vytvorení diela za účelom zaradenia diela do repertoáru SOZA. (SOZA zastupuje práva autorov, nie práva výkonných umelcov, to je pôsobnosť SLOVGRAM-u a OZIS-u)

Dá sa takýto formulár nájsť aj na internete?
Nie, formuláre sa posielajú autorom poštou. Je to pre SOZA doklad, na základe ktorého vyberá pre autora odmeny a tiež doklad na rozdeľovanie inkasovaných autorských odmien. Tento doklad teda musí byť fyzicky podpísaný autorom. S rozšírením elektronického podpisu by v blízkej budúcnosti zrejme mohlo prísť aj k elektronizácii týchto formulárov.

Pokračovanie čoskoro.

rozprával sa Radiar

Poznámka na záver:
Prijatím zákona č. 618/2003 Z.z. došlo k zjednoteniu predošlého autorského zákona č. 383/1997 a zákona o kolektívnej správe práv č. 283/1997. Odkazy v texte na § 8 zákona o kolektívnej správe práv po obsahovej stránke stále platia, t.č. však ide o zákonnú vyvratiteľnú domnienku vyplývajúcu dnes z ustanovenia § 84 z.č. 618/2003 Z. Z.

Ak sa vám článok páčil, môžte ho poslať do vybrali.sme.sk alebo si prečítajte ďalšie články tohto autora.

Poslať autorovi správu

Kategórie
Obrázok používateľa Anonym

No počkám ešte na skončenie serálu než zavalím svetový trh svojou produkciou :-))

Obrázok používateľa Anonym

... to bude rozumné :-)Najnovšie komentáre